header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

Het verenigingsjaar en daarmee het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributiebedragen zoals hieronder vermeld zijn inclusief de vaste bijdrage die wij voor elk lid aan de KNHB dienen te betalen.

De contributies van de leden kunnen jaarlijks worden aangepast. In de ALV van 20 november 2019 is besloten dat de contributie van het volgende seizoen (2020/2021) met 5% zal worden verhoogd. Dit heeft verschillende redenen. De vergoedingen voor goede trainers moet worden verhoogd en de kosten van de zelfwerkzaamheid (onderhoud rondom de velden etc.) die zullen overgaan van de gemeente naar onze vereniging zijn nog steeds niet bekend. Geconstateerd is dat de keepersmaterialen sneller slijten dan in eerste instantie werd verwacht, waardoor er eerder vervanging moet plaatsvinden. De herstelwerkzaamheden aan het clubhuis zijn nog niet klaar. Met name het herstel van het dak staat eraan te komen. Ook het wegvallen van de sponsorbijdrage van de Rabobank is ook nog steeds merkbaar.

Dit jaar is er voor de deeltijd-veteranen een nieuw contributiebedrag vastgesteld.

Contributies voor het seizoen 2020-2021

Categorie

Bedrag in EUR

Funkey Training *

75

Tummen

185

F-jeugd

220

E-jeugd

250

D-jeugd

280

C-jeugd

280

B-jeugd

310

A-jeugd

310

Senioren

335

Deeltijd senioren *

200

Veteranen

335

Deeltijd veteranen *

200

Trimmers

200

G-Hockey

175

Donateurs

75

Inschrijfgeld (aanmelding nieuw/opnieuw)

40

Maximale gezinsbijdrage (exclusief zaalhockeycontributie)

950


* Funkey Training: 1x per week

* Deeltijd senioren: met de verplichting tot 1 keer fluiten en maximaal 7 wedstrijden.

* Deeltijd Veteranen: met de verplichting tot 1 keer fluiten en maximaal 7 wedstrijden en het vereiste dat er minimaal 13 volledig betalende leden deel uitmaken van het bewuste (veteranen)team


Zaalcontributie

Categorie

Bedrag in EUR

Seniorenteams (10x binnen trainen/sportschool)

80

Juniorenteams (10x binnen trainen/sportschool)

80

Jongste jeugd teams (10x binnen trainen/sportschool)

80


Let op: de bepaling van de zaalhockeycontributie is afhankelijk van het aantal trainingen dat in de zaal mogelijk is. De bovenstaande zaalhockeycontributie is begroot voor het seizoen 2020-2021. Dit is inclusief de vaste bijdrage die wij per lid aan de KNHB dienen af te dragen.


Kortingen

Bij late inschrijving door instroming zullen de navolgende kortingen worden toegepast op de contributie:

  • Vanaf 15 november: 25%
  • Vanaf 15 februari: 50%
  • Vanaf 1 april: 75%
  • Vanaf 1 mei: alleen inschrijfgeld


Let op: alleen voor nieuwe leden, in het eerste jaar van lidmaatschap.


Inning

Contributiebetaling geschiedt door middel van automatische incasso tweemaal per seizoen: aan het begin van het seizoen en in januari. Mocht er om welke reden dan ook een factuur niet worden betaald, wordt het volgende sanctiebeleid gehanteerd:

  • 2 maanden na factuurdatum boete € 35,-
  • 3 maanden na factuurdatum boete € 50,-
  • 4 maanden na factuurdatum wordt het lid geroyeerd


Let op: de contributienota wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat door de leden zelf is opgegeven. Als u geen factuur ontvangt ontslaat u dat niet van de verplichting uw contributie te betalen.

Indien de contributie niet op tijd is ontvangen, dan behoudt de vereniging het recht het betreffende lid uit te sluiten van competitiewedstrijden. De contributie geldt alleen voor veldhockey. Voor de zaalhockey wordt apart contributie geheven.

Als er niet tijdig (voor 1 mei) is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd en is men de bijhorende jaarcontributie verschuldigd. Bij tussentijds stoppen blijft een lid contributieplichtig, er vindt geen restitutie plaats.